Ålegræs – et våben i klimakampen?

8. juni 2019 | CO2-lagring, Video på dansk

De fleste mennesker tænker på tropisk skov, når de tænker på de af naturens økosystemer, der er i stand til at optage og lagre store mængder kulstof, men også vores hjemlige ålegræs begraver CO2 i havbunden. Ifølge FN’s klimapanel (IPCC) er der brug for øjeblikkelige indsatser for at undgå en klimakatastrofe som følge af global opvarmning. En mulighed kan være at lagre kulstof i jordens økosystemer. Ny forskning viser, at havgræsser, deriblandt ålegræs, lagrer kulstof i havbundens iltfrie sediment.

Havgræsser er udbredte langs de fleste af klodens kyster, men de er under pres fra menneskelige aktiviteter og klimaforandringer. I Danmark har ålegræsset været i tilbagegang i de seneste 100 år. Ved at genetablere tabte ålegræsenge kan der lagres mere CO2 i havbunden og dermed mindske frigivelse af CO2 til atmosfæren. I foredraget vil mekanismer bag kulstofbegravelse samt potentialer for CO2 bliver præsenteret.

Marianne Holmer er marin biogeokemiker og økolog og fik sin Ph.d. i 1994 fra Syddansk Universitet. Hun har arbejdet med at forstå mekanismer bag den globale tilbagegang af havgræsser og specielt samspillet mellem forskellige stressfaktorer. Hun har forsket i havgræsser i tempererede, subtropiske og tropiske områder og i de seneste år med fokus på Blue Carbon, dvs. lagring af kulstof i marine økosystemer. Hun har været institutleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet siden 2010.

Videnskabernes Selskab